Партньори

Национално сдружение на общините в Република България

Национално сдружение на общините в Република България

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става 2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната власт, да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват всички 264 общини в страната.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове.

Сайт: http://www.namrb.org

Etra

Etra

ETRA е индустриална компания, принадлежаща към ACS Group – глобална холдингова структура, която участва в развитието на основните сектори на световната икономика и се ангажира тясно с икономическия и социален напредък в страните, в които оперира. ЕТРА предлага пълна гама от съвременни решения и услуги, покривайки целия процес на изпълнение на дейностите – от предпроектно проучване и технологични иновации, през консултации, разработване на проекти, интеграция и въвеждането на конкретни решения, до самата поддръжка и управление на системите. Създадена преди 30 години  като компания, която предлага услуги за контрол и управление на трафика в днешно време ETRA е и световен еталон в изграждането и управлението на интелигентни транспортни системи. В областта на железопътния транспорт компанията предлага огромния си опит и ноу-хау, чрез интегрирането на системи за управление и контрол, а паркинг решенията и системите за мониторинг и управление на уличното осветление завършват продуктовото портфолио на фирмата.

Сайт: http://www.grupoetra.com

Станилов

Станилов

Станилов ЕООД е частна строителна компания, основана през 1995 година и работеща главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти.
Фирмата е сертифицирана по стандарти БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 и е редовен член на Българската строителна камара.
Станилов ЕООД е един от пионерите в изграждането на някои от големите инфраструктурни обекти, финансирани от предприсъединителните програми на Европейския Съюз (ФАР и ИСПА) Европейската и Световната банка.

Сайт: http://stanilov.bg/

Societe Generale Експресбанк

Societe Generale Експресбанк

Сайт: http://www.sgeb.bg

Регионален фонд за градско развитие

Регионален фонд за градско развитие

 „Регионален фонд за градско развитие” АД управлява част от ресурса по инициатива JESSICA за България – първите средства по линия на структурните фондове на ЕС, предоставяни не под формата на безвъзмездна финансова субсидия, а на нисколихвени и дългосрочни заеми.
Основната задача на фонда е да стимулира инвестициите на местната власт и частния бизнес в устойчиви проекти за градско развитие, които имат значим социален ефект, но са с по-ниска от средната за пазара икономическа възвръщаемост. Дейността на фонда е ограничена до подпомагане на градски проекти на територията на Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.
Мажоритарен акционер във фонда е „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, а миноритарни акционери са „Елана Холдинг” АД, „Елана Инвестмънт” АД и „Болкан Адвайзърс” ЕАД.

Сайт: http://www.jessicafund.bg

Barco

Barco

Barco е глобална технологична компания, специализирана в разработката и развитието на решения за визуализация за различни професионални сектори: контролни зали, отбрана и космическа сигурност, дигитално кино, здравеопазване, развлекателен бизнес, виртуална реалност.  Компанията предлага на пазара лесни за управление продукти, които оптимизират продуктивността и ефективността на бизнеса. Нейните иновативни хардуерни и софтуерни решения интегрират всички аспекти от веригата на визуализирането: от получаването на едно изображение до неговото показване и управление. Barco работи в 90 страни и има 3700 служители.

Сайт: http://www.barco.com

Улично осветление ЕАД

Улично осветление ЕАД

Улично осветление ЕАД е приватизирано и придобито от групата ГЕОТЕХМИН през 2007 г. Вече повече от 30 години дружеството извършва дейности по проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на уличното осветление в Столична община. Работата на компанията включва и изграждане и експлоатация на електрически уредби и електропроводни линии ниско и средно напрежение, както и изграждане на художествено-архитектурно, рекламно и информационно осветление.
В Улично осветление ЕАД е внедрена интегрирана система за управление, обединяваща стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Компанията е вписана в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България за строежи от групи ІI, ІІІ и V.

Сайт: http://www.ulichnoosvetlenie.com

Проект от:

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на: